Home | links

PAN Nederland

Logo PAN-NLPAN-Nederland (PAN-NL) heeft als doel het uitbannen van het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen in de landbouw, en daarbuiten. Échte kringlooplandbouw waarin niet de kilo-opbrengst centraal staat, maar kwaliteit en duurzaamheid, is leidend. PAN-NL streeft naar openheid van de overheid over onderliggende informatie en toelatingsprocedures bij de toelating van bestrijdingsmiddelen.

Website: https://www.pan-netherlands.org/

E-mail:    pan.netherlands@gmail.com

 

Stopdestank Deurne.

Wij verzetten ons tegen de groei van de intensieve veehouderij. 
We informeren burgers en spreken uitsluitend volksvertegenwoordigers aan.
Ons motto is: Brabant Leefbaar. Minder beesten.

Website: www.stopdestank.nl

E-mail:    stopdestank@gmail.com

 

Behoud de Parel

Logo Behoud de ParelWij willen de leefbaarheid van Grubbenvorst op een goed niveau houden en zo mogelijk verbeteren.
Grubbenvorst ligt in Noord Limburg en wordt geconfronteerd met een wildgroei aan plannen die een aanslag plegen op de leefbaarheid. Zo is er bijvoorbeeld het plan voor een gigastal met 30.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij, een composteerderij en een mestverwerkingsinstallatie.
De vereniging Behoud de Parel gebruikt bij haar activiteiten alle - democratische - middelen die haar ter beschikking staan.

Website:       www.behouddeparel.nl

E-mail:          informatie@behouddeparel.nl

Secretariaat: secretariaat@behouddeparel.nl

Adres:           Winterheide 3, 5971 GD Grubbenvorst

Contact:        Paul Geurts (06-57311011)

 

The Health and Environment Alliance (HEAL)

Logo HEALHEAL is een Europese non-profit organisaties met een onafhankelijke inbreng binnen beleid en besluitvorming van de EU op het gebied van milieu en gezondheid.

HEAL is een coalitie van tientallen milieu- en gezondheidsorganisaties.
Leefmilieu is lid van HEAL.

Website: https://www.env-health.org/

 

Stichting Beter Zeist

Stichting Beter Zeist streeft naar een mooi en groen Zeist en voor meer
invloed van burgers op hun woon- en leefomgeving.

Website: www.beterzeist.nl

E-mail:    beterzeist@gmail.com

Contact:  Hanna van den Dool (voorzitter),  tel. 06-46082657

 

Kerngroep Ring Utrecht

 

LogoRingUtrechtDe Stichting Kerngroep Ring Utrecht behartigt de belangen van burgers, natuur en milieu voor, tijdens en na ingrepen aan de Ring Utrecht. Vooral de voorgenomen, zeer risicovolle  verbreding van de A27 (onder andere door het landgoed Amelisweerd). En de verbreding van de A12, A28, Noordelijke Randweg Utrecht.

Website: www.snelwegen-utrecht.nl
Contact:  www.snelwegen-utrecht.nl/contact/

 

Knak de worst

www.knakdeworst.nl is een site van stichting Mens, Dier & Peel over de achtergronden van de intensieve veehouderij in de Peel; het grensgebied tussen Oost-Brabant en Noord-Limburg. De site biedt veel nieuws uit het gebied en is een aanrader.

Website: www.knakdeworst.nl

 

Stichting Bollenboos: Tegen milieubelasting door lelieteelt

De Stichting Bollenboos bestaat uit burgers uit de gemeente Westerveld die zich zorgen maken over de nadelige gevolgen van de lelieteelt in Drenthe.
Stichting Bollenboos wil dat meer mensen zich realiseren dat het telen van leliebollen risico's kan opleveren voor de gezondheid en een bedreiging vormt voor het milieu en het landschap. Stichting Bollenboos spoort de gemeente Westerveld en de provincie aan om maatregelen te nemen teneinde de groei van de milieubelastende lelieteelt tegen te gaan en de nadelige gevolgen ervan te beperken.

Website: www.bollenboos.nl

 

Grootschalige Concentratiekaarten Nederland

Het RIVM produceert jaarlijks kaarten met concentraties voor Nederland voor diverse luchtverontreinigende stoffen, waarvoor Europese regelgeving bestaat. De concentratiekaarten geven een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit in Nederland en zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en metingen. Deze zijn bedoeld voor het geven van een  beeld van de luchtkwaliteit voor zowel het afgelopen jaren als ook voor de toekomst. Gemeentes, provincies en anderen gebruiken deze kaarten bij hun rapportages.

Ga hier naar de website waar u de kaarten kunt downloaden

 

Ruimtelijke plannen

Gemeenten regelen de indeling van hun grondgebied door middel van een bestemmingsplan. Dit document bestaat uit regels met toelichting en een plankaart met daarin de doeleinden, zoals wonen, natuur of industrie. Sinds 1 januari 2010 dienen (nieuwe) bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te zijn op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl.
Naast regels voor ruimte en milieu kunnen ook  gezondheidsaspecten in een bestemmingsplan worden opgenomen, zoals bestrij­dingsmiddelen (ABRvS 10 januari 2012, 201104310/1), dierziekten (ABRvS 9 maart 2011, 201003645/1) en gezondheidsrisico’s ten aanzien van de magneetveldzone van hoogspannings­masten (ABRvS 25 januari 2012, 201106189/1). Voorwaarde hierbij is wel dat de risico's weten­schappelijk aangetoond zijn.

Naar de website >>>

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid en milieu. Het RIVM verricht niet alleen zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die kennis toe. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal rapporten en adviezen uit.

Naar de website >>>

 

Stichting EHS

Sommige mensen ontwikkelen gezondheidsklachten door elektrische en elektromagnetische (EM) velden rond apparatuur, installaties en gebruiksvoorwerpen. Dit kan zowel binnenshuis zijn als buiten. Dit wordt electrohypersensitiviteit (EHS) genoemd. De stichting EHS ondersteunt met kennis, praktische tips en maakt zich op beleidsniveau sterk voor aandacht voor deze problematiek. Op de website is veel informatie te vinden voor patiënten en voor beleidsmakers.

Naar de website >>>.

 

Stichting Laagfrequent geluid

De Stichting Laagfrequent geluid is gericht op het informeren van burgers, bedrijven, overheden en instellingen over de problematiek van zware bromtonen, oftewel laagfrequent geluid, en het ondersteunen van burgers in hun zoektocht naar oorzaak en oplossing.
De belangengroep is opgericht naar aanleiding van langdurig en overmatig laagfrequent geluid rond de gaslocatie Grijpskerk in West-Groningen, maar is bedoeld voor alle zaken rond laagfrequent geluid in heel Nederland.

naar de website ›››

 

Stichting Houtrookvrij

Het gebruik van houtkachels, vuurkorven, e.d. neemt de laatste jaren sterk toe. Veel mensen vinden stoken leuk. Maar het geeft ook veel overlast en gezondheidsklachten. Deze website biedt informatie voor burgers, politici en ambtenaren die daar mee te maken krijgen. Er wordt ingegaan op de effecten van houtrook op milieu en gezondheid en wat daaraan gedaan kan worden.

naar de website ›››

 

De Stichting Milieurechtsbijstand Nederland

Zij heeft tot doel om betaalbare milieurechtbijstand te bevorderen, aan met name natuur- en milieugroepen, door heel Nederland. De aangesloten milieuadvocaten voeren een praktijk die grotendeels bestaat uit zaken die betrekking hebben op de rechtsgebieden milieu, ruimtelijke ordening of natuurbescherming.

naar de website ›››

 

Bomenstichting Nederland

Bomen kunnen zichzelf niet verdedigen. Daarom is er de Bomenstichting. De Bomenstichting zet zich in voor het behoud van bomen in de stad en op het platteland. De Bomenstichting werkt hieraan door het geven van voorlichting en advies, door misstanden aan te kaarten en door druk uit te oefenen op verantwoordelijke partijen.

naar de website ››››

 

Ravon

De Stichting RAVON is een vrijwilligersorganisatie voor onderzoek naar reptielen, amfibieën en vissen. De vrijwilligers worden ondersteund door een professionele staf vanuit kantoren in Nijmegen en Amsterdam. RAVON geeft voorlichting, adviseert, voert onderzoek uit, beschermt soorten en hun leefgebieden, verzamelt verspreidingsgegevens en heeft twee landelijke meetnetten.

naar de website ››››

 

West en Weurt

Op deze site vindt u meer informatie over het gebied Nijmegen-west en Weurt, de ontwikkeling van milieubeleid voor dit gebied en het Monitoringsplan 2013-2017

naar de website ››››

 

Luchtmeetnet

Op deze site vind je de actuele situatie van de luchtkwaliteit in Nederland.

naar de website ››››

 

 

 

 

 


 

Onderwerpen: