Home

  Ontvang gratis de Nieuwsbrief

 

Nieuwsbrief Leefmilieu – Jaargang 7 - nummer 5 - oktober 2009

 

Naast de oproep om ons een foto te sturen en deel te nemen aan een symposium vindt u in deze Nieuwsbrief nieuws uit heel Nederland en zelfs een berichtje uit Europa. Een uitspraak van de Europese rechter die duidelijk maakt dat ook voor Europa lokale groepen van belang zijn.
Voor de Vrienden van het Rembrandtpark in Amsterdam is het gevaar van een weg dwars door het park nu definitief geweken: de stadsdeelraad schrapte de weg uit het bestemmingsplan.
Voor een andere langlopende zaak, die van het veevoederbedrijf in Ravenstein, is het nog niet zover. Hier wil de gemeente Oss een andere invulling van het uiterwaardengebied, maar de provincie werkt daar nog niet aan mee. Gedwongen door meerdere rechtelijke uitspraken gaat de provincie wel handhavend optreden. Na verschillende jaren van gedogen ook al een hele stap voor de inwoners van het historische stadje Ravenstein.
U leest er over in deze Nieuwsbrief. Hebt u zelf informatie over een zaak die voor anderen van belang is? Stuur ons de informatie, wij plaatsen graag informatie over zaken die anderen kunnen informeren of motiveren.

 

Inhoud van de nieuwsbrief:
1. Symposium 13 november 2009 over onzekerheden nanotechnologie
2. Stuur een foto van groen in Nijmegen dat voor u van belang is
3. Raad van State vernietigt goedkeuringsbesluit Stadsbrug Nijmegen
4. De provincie Noord-Brabant legt de productie van veevoederfabriek stil
5. Weg door Rembrandtpark definitief van de baan
6. Minder energielasten voor huurders
7. Toegang van lokale groepen tot rechter Europees gewaarborgd
8. Kort nieuws uit de vereniging
 

1. Symposium 13 november 2009 over onzekerheden nanotechnologie

Vereniging Leefmilieu, TILT (Tilburg Institute for Law, Technology, and Society) en de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Tilburg organiseren op vrijdag 13 november 2009 in Tilburg een symposium over nanotechnologie. De titel van dit symposium is Nanoregulering: Reuze-oplossingen voor dwergproblemen? Het symposium vindt plaats op de Universiteit van Tilburg.

Nanotechnologie lijkt een groot potentieel te hebben om op vele terreinen verbeteringen en vernieuwingen te brengen. Maar op veel gebieden waaronder milieu bestaan er nog grote risico's bij het ondoordacht op de markt brengen van producten. De nieuwe eigenschappen van producten met nanodeeltjes roepen veel juridische vragen op, zowel voor de korte termijn als voor de verdere toekomst. Veel effecten van de producten en productieprocessen worden namelijk pas op termijn duidelijk. Door deze onzekerheid over mogelijke effecten bestaat rechtsonzekerheid en is het lastig om ontwikkelingen in goede banen te leiden.

In dit symposium staat de vraag centraal wat nodig is om het vertrouwen in nanotechnologie te vergroten in de hele keten van producenten, via wederverkopers, tot consumenten. In een aantal lezingen werpen vooraanstaande experts hun licht op de belangrijkste thema's rond nanotechnologie en het reguleren van de onzekerheid. In workshops wordt door betrokkenen in het veld ingezoomd op specifieke terreinen (bijv. consumentenproducten, voedsel en arbeidsomstandigheden), daarbij is de inbreng van alle aanwezigen bijzonder welkom.

Toegang is € 30, maar voor leden van Leefmilieu is deelname gratis, vermeld dit bij de opgave in het veld opmerkingen.

Datum:    13 november 2009
Plaats:    Tilburg, Universiteit van Tilburg
Tijd:        10.30 - 17.00 uur
Opgave en programma op www.uvt.nl/nanotechnologie

 

- terug naar boven -

 

2. Stuur een foto van groen in Nijmegen dat voor u van belang is

Op 24 september is een flinke groep belangstellenden uitgelegd hoe ze een dagboekje voor het groen konden maken (zie foto). Het maximum van 50 deelnemers was daarbij snel bereikt. Maar wilt u alsnog uw inbreng leveren? Dan kan dat door een foto of een verhaal te sturen, waarmee u duidelijk maakt wat voor u belangrijk is aan het groen in Nijmegen in uw dagelijkse leven. Het kan een foto zijn van het uitzicht uit uw raam, een verhaal over de plaats waar u graag een ommetje maakt, naar toe fietst of de hond uitlaat. Het kan een parkje zijn of een mooie boom. Laat het ons weten. Vermeld vooral waarom u deze plaats zo mooi, belangrijk of aantrekkelijk vindt.
Op basis van de inbreng uit zowel de dagboekjes als de foto's en verhalen ontwikkelt Maak-architectuur een visie met daarin de hoofdlijnen van wat Nijmegenaren belangrijk vinden. Als deze visie af is nodigen we u uit daarover verder te praten. Het eindrapport wordt in januari aangeboden aan wethouder Jan van der Meer.
De visie wordt geen atlas met groene plaatsen, maar de visie levert het perspectief van waaruit de inwoners van de stad het groen beleven. De vereniging Leefmilieu wil die visie uitgangspunt maken voor haar beleid. De Koninklijke Heidemaatschappij steunt dit initiatief met geld en advies.

Stuur uw foto of verhaal voor 5 november naar m.jacobs@leefmilieu.nl.
 

- terug naar boven -

 

3. Raad van State vernietigt goedkeuringsbesluit Stadsbrug Nijmegen

Op 14 oktober 2009 heeft de Raad van State het goedkeuringsbesluit van de Provincie Gelderland met betrekking tot het bestemmingsplan van de stadsbrug in Nijmegen vernietigd. Hiermee is de lopende procedure bij de Raad van State afgesloten. De zitting die waarschijnlijk in december zou plaats vinden gaat ook niet meer door.
Belangrijk argument voor de vernietiging was de onduidelijkheid over het aantal rijstroken. Deze onduidelijkheid was door de adviseur van de Raad van State al geconstateerd. Het goedgekeurde plan maakte het mogelijk meer rijbanen te realiseren dan de beoogde 2x2 rijbanen. De gemeente Nijmegen liet in een brief weten dat per abuis de verkeerde versie van het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen en ter goedkeuring naar de provincie was gestuurd. De provincie heeft daardoor een verkeerde versie goedgekeurd.
Vooruitlopend op de uitspraak van Raad van State heeft de gemeente Nijmegen al eerder de geactualiseerde versie van het besluit ter inzage gelegd, waarin deze onduidelijkheid is weggenomen.
De uitspraak van de Raad van State en alle stukken over de procedure tot nu toe zijn te vinden op de site van de vereniging: www.leefmilieu.nl onder het kopje Stadsbrug Nijmegen.

 

- terug naar boven -

 

4. De provincie Noord-Brabant legt de productie van veevoederfabriek stil

Veevoederbedrijf De Heus is gelegen in de uiterwaarden van de Maas naast het historische stadje Ravenstein (dat op haar beurt valt onder de gemeente Oss). Vorig jaar verleende de provincie Noord Brabant het veevoederbedrijf De Heus een nieuwe milieuvergunning met een productie tot 325.000 ton per jaar. De Raad van State vernietigde op 16 september 2009 deze vergunning, omdat de provincie geen rekening had gehouden met nieuwe strengere eisen voor stankoverlast. Ook heeft de provincie de geluidsoverlast van vrachtwagens die 's nachts arriveren niet onderzocht. Omwonenden klaagden hier al jaren over.

Doordat de nieuwe vergunning vernietigd werd, werd het productieplafond uit de oude vergunning uit 1986 weer bepalend voor de bedrijfsvoering. Het productieplafond in deze vergunning is 140.000 ton per jaar en dit plafond was eind september al ruimschoots overschreden. De teller stond toen al op 191.000 ton. De provincie Noord Brabant heeft daarom het bedrijf verplicht om de productie binnen twee weken stil te leggen. Voor de omwonenden is deze uitspraak natuurlijk een grote steun in de rug in hun jarenlange strijd om de overlast van het bedrijf te beëindigen.

De uitspraak van de Raad van State is te vinden op www.raadvanstate.nl bij de uitspraken, het nummer van de uitspraak is 200804557/1/M2.

 

- terug naar boven -

 

5. Weg door Rembrandtpark definitief van de baan

Jarenlang vocht de vereniging ‘Vrienden van het Rembrandtpark’ (VVR), in Amsterdam, tegen de aanleg van een verkeersweg dwars door het beschermde park. Het plan voor deze weg was niet aan de juiste regels getoetst en voordat juiste toetsing had plaatsgevonden waren er al 900 bomen gekapt! Burgers verenigden zich om de weg tegen te houden en een lange strijd begon. Voorzitster Janse Schöttelndreier vertelde op ons symposium in 2006 ‘Ondersteuning van burgers bij milieuvraagstukken, hoe kan dat beter’ over de enorme hoeveelheid kennis, tijd, doorzettingsvermogen en deskundigheid die zo’n strijd kost.
Maar in juni van dit jaar kreeg de vereniging de ultieme beloning voor al haar werk: de stadsdeelraad schrapte de permanente weg uit het bestemmingsplan. Nu ook de termijn voor beroep bij de Raad van State voorbij is, kan de vereniging de overwinning echt vieren. Wij feliciteren de VVR met het behaalde succes. Wij hopen dat dit voorbeeld een steun is voor iedereen die zich inzet voor de eigen leefomgeving, een lange adem en doorzettingsvermogen lonen!
De vereniging VVR blijft voortbestaan om het Rembrandtpark ook in de toekomst te beschermen en om activiteiten te organiseren, zodat mensen kennis maken en genieten van dit unieke stukje groen in Amsterdam. Kijk hiervoor op www.rembrandtpark.org .

 

- terug naar boven -

 

6. Minder energielasten voor huurders

Door schaarste stijgen de energieprijzen op termijn flink. Zonder verdere isolatie van huurwoningen zullen de woonlasten voor huurders in de toekomst verder toenemen. Hoe kunnen huurders en woningbouwcorporaties dit aanpakken? Welke energiebesparende maatregelen zijn mogelijk? Hoe worden deze investeringen betaald? Wat zijn de ambities van de Nijmeegse corporaties op dit gebied? En, wat doet de gemeente die meer energiezuinige en klimaatneutrale woningen wil?

Op donderdag 5 november komen de antwoorden op tafel tijdens het debat "Minder energielasten voor huurders" bij Theater de Lindenberg. Annemiek Schakelaar (TV Gelderland) daagt de aanwezigen uit voor een discussie met vertegenwoordigers van Nijmeegse huurders, woningbouwcorporaties, de Woonbond en de gemeente. Ook kan iedereen zijn kennis testen over klimaat en energie en leuke prijzen winnen bij de Klimaat en Energie Quiz.
De bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de klimaatkaravaan, een project van de gezamenlijke milieufederaties. Kijk op de site www. klimaatkaravaan. nl voor de activiteiten in de rest van Nederland. Datum Plaats Tijd Aanvang 20.00 uur Informatie en aanmelden: Christine Wevers, c.wevers@geldersemilieufederatie.nl.

Datum:    Donderdag 5 november 2009
Plaats:    De Lindenberg, Huis voor de Kunsten, Ridderstraat 23 Nijmegen
Tijd:        Aanvang 20.00 uur
Informatie en aanmelden: Christine Wevers, c.wevers@geldersemilieufederatie.nl.

 

- terug naar boven -

 

7. Toegang van lokale groepen tot rechter door Europese Hof gewaarborgd

Op 15 oktober is een belangrijke uitspraak geweest van de Europese rechter over het recht van kleine organisaties om in beroep te gaan tegen projecten met een grote milieubelasting. De uitspraak werd gedaan naar aanleiding van een Zweedse kwestie. In Zweden mogen alleen organisaties met meer dan 2000 leden in beroep gaan. De Europese rechter heeft nu uitgesproken dat dit niet overeenkomstig de Richtlijn 85/337/EEG is. Deze richtlijn heeft de titel: Inspraak van publiek in milieubesluitvormingsprocedure – Recht om in beroep te gaan tegen beslissingen inzake verlening van vergunning voor projecten die aanzienlijk milieueffect kunnen hebben”.
In haar vonnis gaat het hof expliciet in op het belang van lokale organisaties. Citaat: "Verder betreft richtlijn 85/337 niet uitsluitend projecten van regionale of nationale omvang, maar ook projecten van kleiner formaat die bij plaatselijke verenigingen in betere handen zijn." De uitspraak heeft als nummer C263/08 en als datum 15 oktober 2009.

Deze en veel meer uitspraken van het Europese hof zijn te vinden op curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ .

 

- terug naar boven -

 

8. Kort nieuws uit de vereniging

  • Reisplanner die rekening houdt met milieu-effecten komt er niet
    De 9292-reisinformatiegroep, vooral bekend van de site www.9292ov.nl, had een uitgewerkt voorstel ingediend bij een landelijke ict-prijsvraag om een reisplanner te maken die ook de milieukosten en baten in kaart brengt. Met de reisplanner zouden naast de milieueffecten ook de verschillende vervoersmogelijkheden van a naar b vergeleken worden, zoals auto, trein en fiets. Leefmilieu ondersteunde dit plan van harte, maar jammer genoeg heeft het voorstel de prijsvraag niet gewonnen en wordt het voorstel nu niet gerealiseerd

  •  
  • Vrijwilligers gezocht
    Hebt u zin en tijd om u in te zetten in een actieve milieuvereniging? Op allerhande gebieden kunnen wij versterking gebruiken: groen, ruimtelijke ordening, milieu, maar ook P.R. en communicatie. Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek door een mailtje te sturen naar m.jacobs@leefmilieu.nl.

- terug naar boven -

 

Onderwerpen: