Home | symposia en workshops | 2013

Op deze pagina vindt u een overzicht van de workshops en symposia die Leefmilieu in 2013 heeft georganiseerd, of waaraan Leefmilieu een bijdrage heeft geleverd.

De volgende symposia / workshops worden hier beschreven:

Terugblik op workshop: Schrijven kun je leren

Op 4 oktober 2013 organiseerde Leefmilieu een workshop met de titel : “Schrijven kun je leren”. Doel van de workshop was de deelnemers te helpen hun boodschap aantrekkelijk en effectief voor het voetlicht te brengen.  Het woord workshop bleek daarbij wel op zijn plaats: de aanwezigen werden direct aan het werk gezet. Uiteraard na eerst met elkaar kennis gemaakt te hebben. De eerste opdracht was: schrijf vijf minuten over je favoriete onderwerp zonder je pen van het papier te halen. De meeste aanwezigen hadden dat nog nooit gedaan, maar het lukte iedereen. Dus dat was een goed begin. Daarna werden deze stukjes besproken en gaf iedereen elkaar reacties en adviezen voor vervolg. Dat werkte heel goed, want hoewel veel mensen het schrijven van een stukje lastig vinden, zijn de meeste onervaren schrijvers wel ervaren lezers. Tussen de oefeningen door gaf de trainer, Peter Waterkoort, uitleg over de manier waarop je een stuk opbouwt en het interessant maakt voor de lezer. Hij gaf daarbij tips op maat en suggesties voor verbeteringen. Peter’s coaching versterkte het gevoel dat schrijven inderdaad te leren is, al is een middag natuurlijk te kort om alles onder de knie te krijgen.

Bekijk hier de presentatie.

 - terug naar boven -

Toename asfaltcentrale en risicovolle bedrijven in Nijmegen-West

De Petruskerk in de Nijmeegse wijk Hees puilde uit. Ruim 200 wijkbewoners namen 21 oktober 2013 deel aan de informatie- en discussieavond over de ontwikkelingen op bedrijventerrein Nijmegen West. Stoelen moesten worden bijgezet. De prangende onderwerpen waren de grote uitbreiding van de asfaltcentrale en puinbreker van Dura Vermeer aan de Energieweg en de extra ruimte die de gemeente Nijmegen wil bieden aan risicovolle bedrijven op het industrieterrein.

Bij de organisatie waren maar liefst vijf organisaties betrokken: vereniging Leefmilieu, Dorpsbelang Hees, West Wil Groene Buffer, Weurt Plus en de Gelderse Natuur en Milieufederatie.     

Thérèse Carpay (West wil Groenen Buffer) ging in op de asfaltproductie, de hinder voor de omwonenden en de landelijk overcapaciteit. Maarten Visschers (GNMF) liet zien zien dat nieuwe woningbouw in Weurt en Hees geblokkeerd wordt, doordat gemeente Nijmegen extra risicovolle bedrijvenop het industrieterrein wil toestaan. Marga Jacobs (Leefmilieu) leidde het debat en concludeerde dat er een grote actiebereidheid in de zaal was.
Tijdens de bijeenkomst zijn direct afspraken gemaakt voor vervolgacties.

Bekijk hier de presentatie van Thérèse Carpay over asfaltproductie
Bekijk hier de presentatie van Maarten Visschers over gevolgen van extra risicovolle bedrijven in NIjmegen-West

Klik hier voor het persbericht over deze bijeenkomst

 - terug naar boven -

Niet erkende overlast: melders over laagfrequent geluid (LFG)

De Stichting Laagfrequent geluid organiseert regelmatig een expertisegroep. Op 2 oktober 2013 presenteerde Marga Jacobs, voorzitter van Leefmilieu, in Amersfoort een overzicht van de meldingen die de afgelopen jaren via de website van Leefmilieu zijn binnengekomen. Daarbij besteedde ze niet alleen aandacht aan de aantallen meldingen, maar ook aan de inhoud van de verhalen. Een rode draad daarbij was de schrijnende situatie, dat melders over laag frequent geluid nauwelijks gehoor vinden bij ambtenaren en artsen. Een man werd door de huisarts zelfs naar de psychiater gestuurd omdat hij een bromtoon hoorde die de huisarts niet hoorde. Het advies van Marga Jacobs aan haar toehoorders was dan ook: zorg dat de artsen, ambtenaren en politici het probleem van laagfrequent geluid gaan herkennen en erkennen. Dat is een bescheiden begin, maar dan staan tenminste niet meer zoveel mensen onbegrepen in de kou.

Bijkijk hier de hele presentatie

 - terug naar boven -

Bijstoken asbest nog liever even niet in Alblasserdam

Februari 2013.Nedstaal is, zoals de naam al doet vermoeden, een staalproducerend bedrijf. Het bedrijf is gelegen in Alblasserdam. Maar deze gemeente verleent niet zelf de vergunning, dat doet de OZHZ, de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, namens de provincie Zuid-Holland. Omdat het bedrijf een vergunning had gevraagd voor het verwerken van 100 ton asbestbevattend schroot, had de gemeente Alblasserdam behoefte aan een second opinion. Johan Vollenbroek van MOB en ook bestuurslid van Leefmilieu, was gevraagd voor deze contra-expertise.

Omdat de uitkomsten van het onderzoek van Johan Vollenbroek ook voor anderen interessant zijn, had Leefmilieu hem gevraagd een presentatie te houden op 22 februari 2013. Johan startte met een filmpje over het productieproces van Nedstaal (zie foto), zodat alle aanwezigen een indruk kregen van het bedrijfsproces. Daarna ging hij dieper in op het plan om asbesthoudend schroot bij te stoken in het staalbedrijf. In theorie zou het volgens hem kunnen werken, omdat de temperatuur in de oven hoog genoeg is om het asbest te verbranden, maar dan moet het wel zeker zijn dat er geen asbestdeeltjes kunnen vrijkomen uit de oven. Verder verwacht je van een bedrijf dat met asbest aan de slag gaat, dat het een vergunning heeft die ruimschoots voldoet. Op beide punten voldeed de situatie niet. Er was niet onderzocht of de filters de eventueel vrijkomende asbestdeeltjes zouden afvangen. En verder bleek het bedrijf zich op het gebied van fijn stof, kwik en zink niet aan de eigen vergunning te houden. Sommige onderdelen van de vergunning hadden al jaren geleden aangepast moeten worden. Kortom, dat zou eerst moeten gebeuren. Het was dan ook niet verbazend dat er in totaal 308 zienswijzen tegen de nieuwe vergunning bij OZHZ  werden ingebracht tegen de nieuwe vergunning. De omgevingsdienst OZHZ richtte zelfs een apart dossier op over het bedrijf op haar website. Ook op de website van de gemeente Alblasserdam zijn de vervolgstappen te zien. Het oprichten van een eigen meetpunt in de gemeente voor het meten van de luchtkwaliteit is er een van. Dat voorstel kunnen de bewoners van Alblasserdam natuurlijk alleen maar toejuichen. Meten is weten en dat geeft op den duur ook een mooie manier om de inspanningen van Nedstaal en andere bedrijven voor een betere luchtkwaliteit zichtbaar te maken.

Bekijk hier de presentatie van Johan Vollenbroek (Contra-Expertise Nedstaal BV)

Het rapport kunt u hier bekijken.

Het filmpje over EAF Nedstaal: http://www.youtube.com/watch?v=FPoZD7xoMRA.

De gemeente Alblasserdam is te vinden op: http://www.alblasserdam.nl/en de

Omgevingsdienst Zuid-Holland (OZHZ) op: http://www.ozhz.nl/.

- terug naar boven -
 

Onderwerpen: