Home | publicaties leefmilieu | 2016

Op deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties van de vereniging Leefmilieu in 2016.

 

De volgende publicaties worden hier beschreven:

 

 

Nieuwe Omgevingswet biedt nog onvoldoende bescherming

30 september 2016. Op milieugebied staan we in Nederland aan de vooravond van een grote stelselwijziging. De overheid is al jaren bezig met de voorbereiding van deze zogenoemde Omgevingswet. Bij deze omgevingswet gaat heel veel op de schop, zo gaat er veel meer verantwoordelijkheid voor het milieubeleid naar de gemeenten. Gemeenten krijgen de ruimte voor gebiedsgericht maatwerk. Dat klinkt mooi. Het betekent dat gemeenten omgevingsplannen moeten gaan maken waarin ze hun ambities neerzetten op het terrein van milieu, gezondheid, natuur en landschap. Maar deze beleidsruimte kan ook negatief uitpakken voor groepen burgers, doordat gemeenten de regels versoepelen.
Samen met andere milieuorganisaties zoals Natuur en Milieu heeft Leefmilieu gewerkt aan een inspraakreactie op deze Omgevingswet. Het is een lijvig stuk geworden dat gedetailleerd ingaat op de inspraak van de verschillende onderdelen van de wet. De hoofdlijnen van de bezwaren staan uiteengezet in de brief en die komen kort gezegd neer op het volgende:

  • De normen, die de gezondheid moeten gaan beschermen, schieten in de nieuwe wet te kort. Daarmee is het basisbeschermingsniveau van de nieuwe wet te laag.
  • Gemeenten krijgen in de nieuwe wet de mogelijkheid af te wijken van dit basisbeschermingsniveau. Die mogelijkheid moet geschrapt worden.
  • Het beschermingsniveau van natuur en landschap wordt onvoldoende gegarandeerd.
  • Burgemeesters en wethouders krijgen veel meer bevoegdheden, maar er worden te lage eisen gesteld aan de deelname van burgers en gemeenteraden aan dit proces.

We hopen natuurlijk van harte dat er met deze uitgebreide inspraakreacties iets gedaan wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Helemaal gerust zijn we er niet op.

Bekijk hier onze inspraakreactie op de Omgevingswet:
- Brief aan IenM
- Bijlage reactie Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
- Bijlage reactie Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
- Bijlage reactie Omgevingsbesluit (Ob)

- terug naar boven -

Pluimveesector en Milieu en Gezondheid

Op 28 juli 2016 heeft de vereniging Leefmilieu een brief gestuurd naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de pluimveesector.  In deze brief vragen wij aandacht voor het terugdringen van de uitstoot van fijn stof en endotoxinen door de pluimveesector. Volgens ons is daarbij speciale aandacht nodig voor de situaties die ontstaan bij pluimveestallen met open uitloop. Het blijkt namelijk dat overdekte uitlopen gebruikt worden voor permanente huisvesting, terwijl ze in de vergunning niet als zodanig worden benoemd.
In haar antwoord stelt het Ministerie, dat als de uitloopruimte wordt gebruikt voor permanente huisvesting, die ook moet voldoen aan de eisen voor een stal. Dit betekent, dat als er in de vergunning wordt aangegeven, dat de stal mechanisch wordt geventileerd, ook de uitloop die wordt gebruikt voor permanent huisvesting, mechanisch moet worden geventileerd. Anders kan er door de gemeenten handhavend worden opgetreden.

- De brief van Leefmilieu van 28 juli 2016.
- Het antwoord van de Ministerie van Infrastructuur en Milieu van 22 september 2016.

. - terug naar boven -

Rapportage meldingen 2015: Woongenot verziekt door milieuoverlast

Gezondheidsklachten 2015Juni 2016. Veel mensen zien hun woongenot totaal verziekt door milieuoverlast, zo blijkt uit de vierde rapportage over de meldingen milieu en gezondheid. Laag frequent geluid, elektromagnetische straling en luchtvervuiling (80% door houtstook) zijn de meest genoemde bronnen die hiervan de oorzaak zijn.
De melders worden letterlijk ziek door de milieuoverlast, zij rapporteren een veelheid aan gezondheidsklachten. Laag frequent geluid veroorzaakt voornamelijk slecht slapen, vermoeidheid en stress. Dit zijn klachten die ook bij elektromagnetische straling veelvuldig worden genoemd. Bij luchtvervuiling zijn de belangrijkste klachten ademhalingsklachten, hoofdpijn en geïrriteerde ogen.
De melders kunnen in hun eigen huis niet ontsnappen aan de milieuoverlast, het dringt letterlijk hun woning binnen. Dit maakt de impact zeer groot en veel melders schrijven de wanhoop nabij te zijn. Bij hun pogingen om de milieuoverlast op te sporen en/of terug te dringen stuiten ze vaak op onbegrip, blijkt gedegen meting van de overlast moeilijk te krijgen en ontbreekt het aan wet- en regelgeving om bronnen aan te pakken.
De roep om erkenning van de problemen, goede meetmethoden voor persoonlijke situaties en wet- en regelgeving blijft daarom onverminderd staan!

Bekijk hier de Rapportage gezondheidsklachten door milieu 2015

- terug naar boven -

Verhinder nanomaterialen in afval

Mei 2016. Er worden steeds meer nanomaterialen geproduceerd om in allerlei dagelijkse producten gebruikt te worden zoals kleding en cosmetica. Superkleine deeltjes kunnen daardoor vrijkomen in het milieu en er is nog weinig nagedacht over de effecten van dit afval. Omdat er nog veel onduidelijk is, is het belangrijk dat de verspreiding van nanodeeltjes via het afval verhinderd gaat worden. De Europese organisatie voor standaardisatie (ECOS) heeft daarom het initiatief genomen om een verklaring op te stellen om daarin op te roepen tot het nemen van maatregelen. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn:

  • Beperk het internationaal transport van nanomaterialen, net zoals dat gebeurt bij gevaarlijk afval.
  • Maak een Europees register van de producten die nanomaterialen bevatten.
  • Stimuleer dat onderzoekers die nieuwe nanomaterialen ontwikkelen daarbij meteen nadenken over de milieu-impact in de afvalfase van het materiaal.
  • Ontwikkel controleerbare criteria voor gerecyclede producten die nanomaterialen bevatten, zulke eisen zijn er nu nog niet.

Leefmilieu heeft samen met nog 120 organisaties deze declaratie ondertekend.

- Lees hier de declaratie
- Klik hier voor achtergrondinformatie

- terug naar boven -

Onderwerpen: