Home | publicaties leefmilieu | 2011

Op deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties van de vereniging Leefmilieu in 2011.

 

De volgende publicaties worden hier beschreven:

 

Zienswijzen ingediend tegen Gelderse Verordening Stikstof

Leefmilieu heeft in augustus 2011 zienswijzen ingediend tegen de Gelderse Verordening Stikstof omdat de provincie Gelderland met deze verordening de kop in het zand steekt voor het grootste probleem van de veehouderij: de te grote veestapel die vanaf 2015 weer ongeremd kan gaan groeien omdat vanaf dat moment de wettelijke plafonds niet meer gelden. Valentijn Wösten, van Wösten Juridisch Advies, heeft voor Leefmilieu en MOB de zienswijzen ingediend.
De provincie gaat ervan uit dat stikstof dichtbij de bedrijven neer slaat, maar dat klopt niet: op 10 km van een bedrijf is pas een derde van de stikstof neergeslagen. Er is feitelijk sprake van een deken van stikstof depositie (depositie = neerslag) in die gebieden waar veel intensieve veehouderij is. Omdat lang niet alle politici dit weten en daardoor misschien verkeerde beslissingen nemen is deze uitleg uitgebreid in de brief naar de provincie Gelderland opgenomen. U vindt deze informatie en veel meer in de zienswijzen.
Klik hier om de zienswijzen te bekijken.

- terug naar boven -

Filmpjes over de voors- en tegens van nanotechnologie

logo nanosociety Een van de vele initiatieven over nanotechnologie waar de vereniging Leefmilieu aan heeft deel genomen is NanoSociety. Nanosociety is een website met daarop een multimediaal lespakket met prikkelende filmpjes en informatieve bronnen gericht op de bovenbouw van HAVO en VWO. Leerlingen worden uitgedaagd om stelling te nemen over Nanotechnologie, doordat in de filmpjes de voor- en tegenstanders het woord krijgen. Je kunt op de website op verschillende thema’s zoeken die allemaal een ander aspect van nanotechnologie belichten: gezondheid & voedsel, duurzaamheid, milieu en economie. Natuurlijk wordt er ook ruimschoots aandacht besteedt aan de uitleg van nanotechnologie en de beloften en risico’s van de technologie.
De website: http://www.nanosociety.nl/.

foto nanofilmpjes

- terug naar boven -

Mei 2011: Nanodeeltjes blijven grote onbekenden

Van 2008 tot 2011 heeft de vereniging Leefmilieu een gesubsidieerd project uitgevoerd om het maatschappelijke debat over nanotechnologie op gang te brengen. In de loop van het project zijn beschrijvingen van toepassingen gemaakt cases over cosmetica, ceriumoxide, nanozilver, productaansprakelijkheid van nanoproducten en nanodeeltjes en milieu. Op een na zijn die beschrijvingen allemaal uitgevoerd door studenten van universiteiten in opdracht van de vereniging Leefmilieu. Er zijn 11 studiebijeenkomsten georganiseerd en de vragen die daar opgeworpen werden zijn in dit rapport op een rijtje gezet. Ook de andere activiteiten zoals het schrijven van opiniërende stukken, het bijdragen aan debatten en filmpjes voor scholierentelevisie worden kort besproken.

Nanodeeltjes blijven grote onbekenden.jpg

De voornaamste eindconclusie is dat het belangrijk is dat veel meer mensen betrokken raken bij het nadenken over het onderwerp nanotechnologie. De wetenschappers en beleidsmakers die wij gesproken hebben willen daar graag een bijdrage aan leveren. Opvallend is dat als de belangstelling voor het onderwerp nanotechnologie eenmaal gewekt is, mensen aangeven dat bijna als een openbaring te zien. Vooral de reikwijdte van de ontwikkeling en de uiteenlopende toepassingen vinden de meeste mensen verbazend. In het rapport Nanodeeltjes blijven grote onbekenden staat het verslag van de uitgevoerde activiteiten centraal. Voor de meer inhoudelijke aanbevelingen over nanotechnologie en milieu verwijzen wij naar het rapport Milieurisico’s nanodeeltjes zijn onderbelicht.

De vereniging Leefmilieu streeft ernaar de komende jaren op bescheiden schaal aandacht te blijven besteden aan het onderwerp, omdat het project wel gestopt is maar de ontwikkelingen rondom nanotechnologie natuurlijk volop doorgaan.

Lees hier:
- verslag uitgevoerde activiteiten: Nanodeeltjes blijven grote onbekenden
- inhoudelijke aanbevelingen: Milieurisico's nanodeeltjes onderbelicht.
 

- terug naar boven -
 

April 2011: Zoönosen en de intensieve veehouderij

Op verzoek van de vereniging Leefmilieu hebben 4 studenten van de universiteit Utrecht in het kader van hun Bachelor onderwijs de risico’s van verspreiding van zoönosen vanuit de intensieve veehouderij op een rijtje gezet.
Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen overgaan: mensen worden ziek door dierenziekten, terwijl het dier zelf niet veel verschijnselen van de ziekte hoeft te vertonen. Een bekend voorbeeld van zo’n zoönose is de Q-koorts. Zoönosen kunnen verspreid worden door direct contact met een besmet dier, of ze kunnen zich verspreiden door fijn stof in de lucht (bijvoorbeeld de Q-koorts) of door hand-mondcontact na contact met besmette mest (bijvoorbeeld Toxoplasmosa gondii). Onderstand het adviesrapport van de studenten en de presentatie die zij op 16 april daarover gehouden hebben. De vereniging Leefmilieu kan de uitkomsten van dit onderzoek niet onderschrijven, waarom dit zo is wordt toegelicht in bijgaand persbericht.

Persbericht van Leefmilieu: Zoönosen en de intensieve veehouderij
Presentatie studenten: Zoönosen en de intensieve veehouderij
Adviesrapport: Risico’s van opkomende zoönosen voor de Nederlandse maatschappij.
 

- terug naar boven -
 

Asbest aangetoond door omwonenden bij sloop op Indiëterrein te Almelo

Persbericht 13 april 2011 Risico’s volksgezondheid mogelijk tot in wijde omtrek.
Bij de sloop van fabriekshallen in Almelo is door de omwonenden asbest aangetoond, nadat een ‘’asbestvrijverklaring’’ was afgegeven. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat de

foto uit bijlage

betonvloer van het Indiëterrein asbest bevat die niet door de sloper en niet door de gemeente Almelo eerder is ontdekt. Er ligt veel asbesthoudend stof als poeder her en der op de grond. Het zogenaamde niet hechtgebonden stof. Dit lijkt een reëel risico voor de volksgezondheid omdat er niet met water wordt gesproeid. De vereniging Leefmilieu vreest tevens dat het gesloopte asbesthoudende beton tot menggranulaat is verwerkt en kennelijk aan niets vermoedende kopers is afgeleverd. Onder meer als erfverharding of wegfundering. Zo zou meer dan 20.000 m3 asbesthoudend puin tot menggranulaat verwerkt kunnen zijn. Het puinbreken is vandaag door de arbeidsinspectie stilgelegd.
Lees hier het hele persbericht,
en de bijlagen bij het persbericht, met het onderzoeksrapport en fotos.
Lees ook de verslagen van de onderzoeken van de gemeente Almelo, waarin zij op 17 en 21 maart nog constateren dat er niets aan de hand is.
 

- terug naar boven -
 

Stofoverlast sloopwerkzaamheden Enschede beëindigd.

11 maart 2011. De gemeente Enschede heeft op verzoek van de vereniging Leefmilieu de stofoverlast door sloopwerkzaamheden op de Ramelebrink beëindigd. Bij de sloopwerkzaamheden trad zichtbare stofverspreiding op en het stof daalde zelfs buiten het terrein op de auto’s. Het bleek dat het sloopbedrijf onvoldoende maatregelen genomen had om bijvoorbeeld door sproeien de stofverspreiding tegen te gaan. Hierop heeft de vereniging op 4 maart een verzoek tot handhaving ingediend bij de gemeente Enschede. Na meerdere inspectiebezoeken door de gemeente Enschede op 7, 8 en 9 maart is vastgesteld dat er sprake was een overtreding vanwege de ongeoorloofde stofverspreiding. Daarop is het bedrijf opgedragen om meer en beter te sproeien. Ook administratief bleek niet alles op orde. Het sloopveiligheidsplan dat vooraf ingediend had moeten worden, was niet ingediend, maar bleek uiteindelijk wel op de locatie aanwezig.
In Enschede worden op verschillende plaatsen mobiele puinbrekers ingezet om puin bij sloopwerkzaamheden te breken. Dit gebeurt vaak in de omgeving van woningen en soms ook scholen. Naast geluidsoverlast geeft het puinbreker ook veel onnodig stofoverlast, stof dat zoals bekend schadelijk is voor de gezondheid, vooral van kwetsbare groepen als kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen.
Bekijk hier het persbericht over deze zaak.

Onderstaande enkele foto’s van de situatie van voor de handhaving.
puinbrekers-enschede
 

- terug naar boven -
 

Publicatie “Milieurisico’s nanodeeltjes zijn onderbelicht”

15 februari 2011. Leefmilieu heeft op een rijtje gezet waar we staan met de risico’s van nanodeeltjes voor het milieu. Het boekje met de titel “Milieurisico’s nanodeeltjes zijn onderbelicht” geeft ook aan wat volgens de vereniging de belangrijkste aanbevelingen zijn.
Een van de aanbevelingen gaat over de handhaving.

milieurisicos nanodeeltjes onderbelicht

Hoewel de Gezondheidsraad al in 2006 geconstateerd heeft dat er van de risico’s van nano-deeltjes te weinig bekend is om ze massaal in productie te nemen en op de markt te brengen, is er sindsdien op dit punt weinig gebeurd. In 2008 adviseerde de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) al om de produ-centen te verplichten om de aanwezigheid van nanodeeltjes op het product te vermelden. Ook adviseerde de VWA om onderzoek te doen naar de manieren waarop nanodeeltjes gemeten kunnen worden. Maar deze adviezen zijn niet geëffectueerd. Nanodeeltjes worden nog steeds op grote schaal in productie genomen voordat de risico’s voor het milieu zijn vastgesteld. Er is nog geen verplichting om de aanwezigheid van nanodeeltjes op het product te vermelden en we kunnen nanodeeltjes in producten en het milieu nog niet meten. Kortom de toezichthouders staan met lege handen.

Klik hier om het boekje “Milieurisico’s nanodeeltjes zijn onderbelicht” te downloaden.

Een papieren versie is te bestellen door 5 euro over te maken op het gironummer van de vereniging onder vermelding van: "Boekje nano".

 

- terug naar boven -
 

.

Onderwerpen: