Home | publicaties leefmilieu | 2013

Op deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties van de vereniging Leefmilieu in 2013.

 

De volgende publicaties worden hier beschreven:

 

 

Natuurschade door uitrijden mest moet aangepakt worden

December 2013. Tot nu toe hield de provincie Limburg geen rekening met de effecten van het uitrijden van mest op de omliggende natuur. Dat is niet terecht vonden Leefmilieu en Mobilisation en zij stapten naar de rechter. Op 12 december 2013 publiceerde de Raad van State de uitspraak en daaruit bleek dat beide organisaties in het gelijk gesteld zijn. Bij het berekenen van de uitstoot van een bedrijf moet niet alleen gekeken worden wat er uit de stal komt, maar ook wat er bij het uitrijden van mest de lucht in gaat. Deze uitspraak is niet alleen van belang voor de natuurbescherming in Limburg, maar voor heel Nederland. Bij natuurbeschermingswetvergunningen moet rekening gehouden worden alle emissies, niet alleen die uit de stallen.

Bekijk hier de uitspraak van de Raad van State

Bekijk hier ons persbericht over deze uitspraak

- terug naar boven -

 

Milieukwaliteit van de wijk Hees (in Nijmegen) staat onder druk

19 oktober 2013. Naar aanleiding van de uitbreidingsplannen van asfaltcentrale Dura Vermeer heeft Leefmilieu een ingezonden brief gestuurd naar de Gelderlander. Deze is op 19 oktober geplaatst. Aan de orde komen de samenloop van milieubelastende activiteiten rond de wijk en de historie van hoge kankercijfers. De uitbreiding van de asfaltcentrale past daar niet bij.

Bekijk hier de ingezonden brief van leefmilieu.

- terug naar boven -

 

Provincie Gelderland respecteert Natuurbeschermingswet niet

Op 2 oktober 2013 heeft de Raad van State op verzoek van Mobilisation en Leefmilieu de vergunning van een veehouderij in Gelderland geschorst. De rechter concludeerde dat het provinciebestuur onvoldoende motiveert waarom de schadelijke ammoniakemissies mogen toenemen. Leefmilieu verwacht dat deze en vele andere Gelderse vergunningen zullen sneuvelen bij de rechter, net als eerder in Overijssel gebeurd is.   

Veehouderij veroorzaakt grote schade door de mestproductie. Nederland is het meest veedichte land van Europa, en kampt al heel lang met de schade voor mens en natuur vanwege deze uitzonderlijk grote veestapel. In Gelderland staan heel veel veehouderijbedrijven en de provincie is bij het afgeven van de vergunningen veel te soepel geweest. In Dagblad de Gelderlander noemt de provincie de conclusie dat de vergunning zal sneuvelen voorbarig, omdat "1750 boeren al wel een vergunning hebben". Maar deze 1750 vergunningen zijn niet bij de rechter getoetst en in plaats van zich op de borst te kloppen, zou iets meer bescheidenheid de provincie sieren: de gedachte dat de meest groene provincie van Nederland haar natuur niet beschermd, en daar vrijwel zeker door de rechter aan herinnerd zal worden, is niet iets om lichtvaardig overheen te stappen.

Voor de mensen die denken dat de veehouderij nu niet meer kan uitbreiden: dat klopt niet. Alleen de ammoniakdeposities mogen niet toenemen en die bescherming van mens en natuur is al lang geleden op Europese en Nederlandse schaal afgesproken. Het is jammer dat de veehouderijbedrijven de dupe worden van dit zwakke beleid van de provincie Gelderland, maar ook voor hen kan deze uitspraak niet als een verassing komen.

Bekijk hier de uitspraak van de Raad Van State

Bekijk hier het persbericht Mobilisation

- terug naar boven -

 

Bezwaar tegen toelating onnodige onkruidbestrijder

September 2013. Samen met andere organisaties heeft de vereniging Leefmilieu bezwaar gemaakt tegen de toelating van pelargonzuur (ook wel nonaanzuur genoemd) voor de bestijding van onkruid. Er wordt door de Ctgb gesteld dat het zuur niet schadelijk is voor het milieu terwijl tegelijkertijd het wel gevaarlijk is voor mensen tijdens het gebruik. Huid en oogletsel blijken te kunnen optreden als er fouten gemaakt worden bij de toepassing. Het middel is bedoeld om door particulieren toegepast te worden, maar dat is niet nodig, er zijn daarvoor genoeg alternatieven. Door de Ctgb wordt er daarnaast onvoldoende gegevens verstrekt om de toelating te kunnen beoordelen. Zo zijn er geen gegevens over residuen in de bodem en geen informatie over risico’s voor omstanders. Zelfs een kinderveilige sluiting is niet verplicht gesteld.

Lees hier ons bezwaar.

- terug naar boven -

 

Standpunt Leefmilieu: “Geen uitstel Europese normen luchtkwaliteit”

Mei 2013. De vereniging Leefmilieu heeft samen met 17 andere groepen de Europese Commissie gevraagd Nederland niet opnieuw uitstel te verlenen voor het voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Deze normen zijn namelijk bedoeld om de gezondheid van Nederlanders te beschermen. Dus uitstel voor het voldoen aan deze normen betekent dat Nederlanders nog langer aan teveel luchtvervuiling zijn blootgesteld.

Nederland is het meest veedichte land van Europa en heeft de hoogste autodichtheid van alle landen van Europa. Zowel auto’s als vee zijn grote bronnen voor fijn stof (vee 21% en wegverkeer 44%). In 2009 is de Europese Commissie al eerder akkoord gegaan met uitstel voor de luchtkwaliteitsnormen voor Nederland: toen tot 2015. Tegelijkertijd met de aanvraag voor het uitstel, heeft Nederland plannen ingediend, zoals de kilometerheffing, zodat Nederland in 2015 wel opnieuw aan de normen zou voldoen. Van die plannen is niets terecht gekomen en in plaats van het ontwikkelen van nieuwe plannen wordt er nu opnieuw aangekoerst op uitstel.

Klik hier om de brief te bekijken.

- terug naar boven -

 

Mei 2013: Gezondheidsklachten door milieu: Jaaroverzicht 2013.

Vanaf 1 januari 2012 kunnen mensen, die als gevolg van milieuoverlast gezondheidsschade hebben, dit melden op de website van de vereniging Leefmilieu. Na afloop van 2012 werd voor het eerst een jaaroverzicht opgesteld.

Het totaal aantal registraties in 2012 was 179. Het grootste gedeelte van de meldingen ging over geluid en 111 melders noemden specifiek laagfrequent geluid als milieufactor. Slecht slapen, vermoeidheid en stress waren de gezondheidsklachten die daarbij het meest gerapporteerd werden. Vanwege het grote aandeel klachten over laagfrequent geluid, heeft de vereniging Leefmilieu hierover een bijeenkomst georganiseerd op 23 november 2012.

De uitkomsten van deze bijeenkomst maken duidelijk dat de oorzaken van de overlast van laagfrequent geluid vaak onbekendheid zijn. Het is daarom belangrijk dat er een duidelijke meetprototocol voor laagfrequent geluid komt. Maar ook moet er in Nederland een instantie komen waar mensen hun gevoeligheid voor laagfrequent geluid kunnen laten vaststellen. Nu is een dergelijke meetlocatie alleen in Denemarken beschikbaar.

Veel gezondheidsprofessionals weten niet goed raad met meldingen van overlast door laagfrequent geluid. Dat is ook een belangrijk aandachtspunt, waardoor veel mensen nu van het kastje naar de muur gestuurd worden. Dit maakt mensen wanhopig en staat een snelle aanpak van hun probleem in de weg. Het eindrapport is naar de betrokken ministeries, de GGDs en naar alle melders gestuurd die daar prijs op stellen.

Klik op de link hieronder om het rapport tebekijken:
Gezondheidsklachten door milieu. Meldingen 2012 door Claudia van Steen

- terug naar boven -

.

Onderwerpen: