Home | publicaties leefmilieu | 2014

Op deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties van de vereniging Leefmilieu in 2014.

 

De volgende publicaties worden hier beschreven:

 

 

Persbericht: Provincie Zeeland op het matje geroepen om munitiedump

9 december 2014. In de jaren zestig is 30 miljoen kilo munitie gedumpt in de Oosterschelde, vlak bij Zierikzee. Deze munitie ligt nu door te roesten. De giftige stoffen die hierbij vrijkomen zijn een bedreiging voor het lokale zeeleven, waaronder ook de Zeelandse mosselkwekerij. Samen met MOB vroeg de vereniging Leefmilieu de provincie Zeeland de munitiedump op te ruimen. De Provincie weigert echter in actie te komen, op grond van een onderzoek van TNO.
Nu de provincie Zeeland weigert de munitiedump te saneren, hebben we samen met MOB besloten de Provincie voor de rechter te dagen. Wij stellen dat de Provincie het onderzoek van TNO slecht leest. De grootste problemen ontstaan pas nadat de munitiehulzen zijn doorgeroest en de giftige stoffen vrijkomen. De munitiedump is een tikkende tijdbom die opgeruimd moet worden, vóórdat er ernstige schade optreedt.

Lees hier het volledige persbericht.
Klik hier om ons beroepschrift in te zien.

Klik hier om een rapportage te zien van Freek Titselaar over de munitiedump
Lees hier een artikel in EOS Wetenschap over munitiedumpingen in zee

- terug naar boven -

 

Europees beleid voor luchtkwaliteit moet ambitieus blijven

18 november 2014. Leefmilieu ondersteunt de brief die Europese milieu- en gezondheidsorganisaties naar de Europese Commissie hebben gestuurd. Ze vragen om een ambitieus Europese luchtkwaliteitsbeleid. Op dit moment leven 9 van de 10 Europese burgers in steden waar de lucht die ze inademen gevaarlijk is voor hun gezondheid. Ieder jaar sterven er in Europa 400.000 mensen te vroeg vanwege de luchtvervuiling. Er is dus alle reden om het luchtkwaliteitsbeleid dat in 2013 is voorgesteld uit te gaan voeren.

Klik hier om de brief te bekijken
logo-HEAL-ERS-EFA

- terug naar boven -

 

Leefmilieu roept vereniging Natuurmonumenten ter verantwoording

10 september 2014. Natuurmonumenten legitimeert door haar stilzwijgen massale illegale uitbreidingen van duizenden veebedrijven. Dit stelt Leefmilieu vandaag, samen met 46 andere organisaties, in een brief aan Vereniging Natuurmonumenten.
De organisaties spreken in de brief hun onvrede uit omdat Natuurmonumenten geen stelling neemt tegen de ernstige natuurschade veroorzaakt door illegale veehouderijbedrijven. Vereniging Natuurmonumenten heeft als grootste natuurorganisatie en vaste gesprekspartner van de overheid de plicht hierover stevig bij de overheid aan de bel te trekken. Door dit na te laten legitimeert zij het gedoogbeleid van de overheid rond de illegale vee-uitbreidingen zonder geldige natuurbeschermingswetvergunning.

De 47 organisaties maken zich grote zorgen over ernstige natuurschade door de Nederlandse veehouderij. In de afgelopen 10 jaar hebben duizenden bedrijven illegaal uitgebreid zonder de vereiste Natuurbeschermingswet-vergunning. Europese afspraken worden massaal aan de laars gelapt. Van de provincie Utrecht is bijvoorbeeld bekend dat het om ongeveer 250 bedrijven gaat, in Friesland om 250 tot 400 en in Drenthe mogelijk om 1.000 bedrijven.

Natuurmonumenten is de grootste en belangrijkste natuurbeheerder van Nederland. Zij heeft de verantwoordelijkheid voor 100.000 hectare natuur, en is een vaste gesprekspartner van de overheid. Met het zwijgen van Natuurmonumenten heeft de overheid een excuus om de andere kant op te kijken bij illegale uitbreidingen. Vereniging Natuurmonumenten wordt opgeroepen de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden die hiervoor verantwoordelijk zijn stevig aan te spreken.

Lees hier de brief aan Natuurmonumenten

- terug naar boven -

 

Schrap hoofd wetenschappelijk advies Europese Commissie

19 augustus 2014. Leefmilieu vraagt samen met groot aantal milieu-organisaties aan Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, niet opnieuw een apart hoofd aan te stellen voor het geven van wetenschappelijk advies. Deze post in het verleden bekleed door iemand die niet transparant wilde zijn over de gegeven adviezen en het geven van wetenschappelijke adviezen kan ook beter niet in de hand van een enkele instantie liggen, maar moet op veel plaatsen geïntegreerd worden in het maken van beleid.

Bekijk hier de brief aan de voorzitter van de Europese Commissie (engelstalig)

- terug naar boven -

 

Jaaroverzicht gezondheidsklachten 2013: laagfrequent geluid en houtstook grootste boosdoeners

Augustus 2014. In het tweede jaar van registratie van milieugerelateerde gezondheidsklachten door Leefmilieu, hebben nog meer mensen onze  website weten te vinden. Het totaal aantal registraties in 2013 was 264 ten opzichte van 179 in 2012.

Het grootste gedeelte van de meldingen ging ook in 2013 over laagfrequent geluid en houtstook. Overlast door laagfrequent geluid geeft een breed scala aan gezondheidsklachten, waarbij slecht slapen, vermoeidheid en stress het meest genoemd worden. Kenmerkend voor deze problematiek is dat het individuen treft, dat  de mensen vaak hun totale  woongenot verliezen en zich in hun eigen huis niet meer veilig voelen wat betreft hun gezondheid. Dit is vaak ook het geval bij gezondheidsklachten als gevolg van houtstook.

Het ontbreken van erkenning voor deze problemen en het ontbreken van wetgeving en duidelijke meetmethoden, maakt dat de overlast vaak zeer moeilijk op te lossen is en de melders zich in de steek gelaten voelen. Het eindrapport over 2013 is dan ook naar de betrokken ministeries, de GGD ’s en Gezondheidsraad gestuurd om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor zowel de problematiek van laagfrequent geluid als van houtstook.

Ook de melders, die dat op prijs stelden, hebben het rapport ontvangen.

Bekijk hier de Rapportage gezondheidsklachten door milieu 2013

- terug naar boven -

 

Leefmilieu tegen Schaliegasplannen

zoekgebied schaliegas19 Juni 2014. In Den Haag wordt hard gewerkt aan een ‘Structuurvisie Schaliegas’ voor heel Nederland – een plan wat aangeeft op welke plaatsen in Nederland mogelijk schaliegasboringen kunnen plaatsvinden.
Leefmilieu is tegen de boringen naar schaliegas. De winning van schaliegas heeft grote risico’s voor de gezondheid van mens en milieu door vervuiling van water, lucht en bodem, en door aantasting van landschap en natuur. Verder wordt het klimaatprobleem erdoor verergerd.


Tegen de boringen naar schaliegas kon u tot 9 juli 2014 een zienswijze indienen bij het ministerie van Economische Zaken.


Bekijk hier de zienswijze van Leefmilieu
Klik hier voor de website van Schaligasvrij Nederland

- terug naar boven -

 

Raad van State vernietigt 14 Nbw-vergunningen provincie Gelderland

8 april 2014. Het Gelderse provinciebestuur is in de afgelopen week 14 keer op de vingers getikt in even zoveel uitspraken door de Raad van State bij Nbw-vergunningen voor de veehouderij.  De provincie laat te veel ruimte voor de schadelijke gevolgen van veehouderij op de wettelijke beschermde natuurgebieden.

Terwijl vast staat dat de emissies fors omlaag moeten, en hooguit toestemming kan worden gegeven voor bedrijven die niet in emissies toenemen, verleent de provincie vergunningen waarbij de emissies mogen toenemen, zonder dat daarvoor een passende beoordeling te verrichten. Dit is voor de rechter reden geweest om de besluiten van de provincie Gelderland te vernietigen. 

De 14 beroepen zijn ingesteld door de vereniging Leefmilieu (www.leefmilieu.nl) en MOB (www.mobilisation.nl).  Zonder deze beroepen waren de 14 vergunningen allemaal van kracht geworden en hadden de daarin gemaakte fouten niet meer teruggedraaid kunnen worden. Het wordt tijd dat er een instantie komt die toezicht houdt op de vergunningverlening door de provincies. Nu lijken twee kleine milieu-organisaties dat werk te moeten doen.

Achtergrond bij deze problematiek is te vinden op: http://www.mobilisation.nl.

Lees hier het persbericht

Bekijk hier de uitspraken van de Raad van State

De uitspraken dateren van 28 maart 2014.

- terug naar boven -

 

Wet nodig tegen stapeling van milieuoverlast

Februari 2014. Er is geen wet tegen stapeling van milieuoverlast. Zo'n stapeling treedt bijvoorbeeld op als mensen blootgesteld worden aan meerdere bronnen van luchtvervuiling (industrie, verkeer, scheepvaart, intensieve veehouderij). Leefmilieu heeft hierover een videoboodschap gemaakt.


In deze minidocumentaire illustreren we de stapeling van milieuoverlast aan de hand van de voorgenomen uitbreiding van een asfaltcentrale van Dura Vermeer, aan de rand van een industrieterrein in Nijmegen, grenzend aan meerdere woonwijken.


Klik op de pijl in video om het filmpje op deze website te bekijken.

Klik op het YouTube-symbool onder de video om het filmpje in Youtube te bekijken. Daar kun je ook je commentaar toevoegen.

- terug naar boven -

Onderwerpen: