Home | milieuklacht melden | jaarrapportages klachten

Van 1 januari 2012 tot 31 december 2016 konden mensen, die als gevolg van milieuoverlast gezondheidsschade hadden, dit melden op de website van de vereniging Leefmilieu. Na afloop van ieder jaar is een jaaroverzicht opgesteld. De laatste keer was het rapport over 2016.

Meldingenrapportage 2016: Relaties en gezinnen onder druk door milieuoverlast

Citaten over LFGApril 2017. Uit de meldingen van 2016 blijkt dat voor veel mensen de milieuoverlast doordringt tot in het huis, wat vermijden ervan vrijwel onmogelijk maakt. Relaties en gezinnen komen onder grote spanning te staan als gevolg van de gezondheidsklachten en de uitzichtloosheid. Laag frequent geluid, elektromagnetische straling en luchtvervuiling (75% door houtstook) zijn de meest genoemde soorten overlast die hiervan de oorzaak zijn.
Bij pogingen om de milieuoverlast op te sporen en/of terug te dringen stuiten de melders vaak op onbegrip, blijkt gedegen meting van de overlast moeilijk te krijgen en ontbreekt het aan wet- en regelgeving om bronnen aan te pakken. Elke melding is een roep om hulp voor de persoonlijke situatie, omdat mensen werkelijk niet meer weten wat ze nog kunnen ondernemen. Erkenning van de problemen, goede meetmethoden voor persoonlijke situaties en wet- en regelgeving is hard nodig.
Per januari 2017 zijn we gestopt met de registratie van de klachten. Inmiddels zijn er verscheidene meldpunten waar klachten over specifieke milieuoverlast gemeld kunnen worden. En we willen onze capaciteit inzetten om de hierboven geschetste doelen (erkenning, kunnen meten, wet- en regelgeving) te bereiken.

Bekijk hier de Rapportage gezondheidsklachten door milieu 2016

Bekijk hier het overzicht van meldingen

Leefmilieu stopt met registratie milieugerelateerde gezondheidsklachten

Kaartje meldenDe afgelopen 5 jaar was het mogelijk om het op de website van Leefmilieu te melden als je dacht dat je ziek werd door het milieu. Wij maakten dan van die meldingen ieder jaar een rapport en dat rapport stuurden we naar alle instanties die iets aan die klachten zouden kunnen doen. Uiteraard adviseerden we iedereen die klacht ook in te dienen bij de eigen gemeente en GGD, omdat wij niet zelf met de klachten aan de slag konden gaan. De afgelopen jaren nam het aantal meldingen gestaag toe, de onderwerpen waarover gemeld werd bleven hetzelfde: laagfrequent geluid, houtstook en elektro-magnetische velden waren de meest genoemde oorzaken. Als vereniging zijn wij met verschillende van deze onderwerpen aan de slag, het zijn taaie onderwerpen, dus met wisselend succes.
Dat we met het melden per 1 januari 2017 stoppen is omdat het intussen duidelijk is wat de problemen zijn en we onze energie liever stoppen in het aanpakken van die problemen. Net als iedere vrijwilligersorganisatie moeten we woekeren met onze tijd. Daarbij komt ook dat de verschillende stichtingen die bezig zijn met laagfrequent geluid en houtrook zelf ook meldpunten hebben, dus de klachten worden nog steeds verzameld. We zullen iedereen natuurlijk hiernaar verwijzen.

- De rapporten van de afgelopen jaren kunt u hieronder op deze pagina lezen.
- Klacht melden bij Stichting laagfrequent geluid
- Klacht melden bij Stichting houtrookvrij

Reactie Ministerie Infrastructuur en Milieu op meldingenrapport

In augustus 2016 hebben we een uitgebreide brief ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu als reactie op onze rapportage over milieu gerelateerde gezondheidsklachten. In onze eigen brief bij het rapport vroegen wij om speciale aandacht voor de milieuoverlast laagfrequent geluid, elektromagnetische straling en houtrook. Het ministerie reageert in haar brief uitgebreid op elk onderwerp.

De gezondheidslast als gevolg van LFG wordt door het ministerie erkend als het gaat om hinder en slaapverstoring. Voor andere gezondheidsklachten bestaat er geen consensus, zo is geschreven in de factsheet van het RIVM. LFG problemen zijn complex en daarom is er een richtlijn ontwikkeld hoe met name GGD´en cases over LFG kunnen aanpakken. Er is momenteel helaas geen voornemen tot landelijke regelgeving.

Ten aanzien van elektromagnetische straling (EMV)  geeft het ministerie aan dat de internationale gezondheidsnormen in Nederland niet overschreden worden. Tevens is er nog onvoldoende bewijs dat EMV gezondheidsklachten geeft. Er loopt nog wel een onderzoeksprogramma dat I&M subsidieert. De rijksoverheid treft momenteel geen maatregelen om de blootstelling te verlagen.

Wat betreft houtrook zijn de gemeenten aan zet. Zij hebben de middelen (via bouwbesluit) om stokers die hinder veroorzaken aan te pakken, aldus I&M. Om oplossingen in kaart te brengen is een platform opgericht, dat in 2017 met een overzicht van mogelijkheden zal komen. Pas in 2022 komen er strenge Europese normen voor de uitstoot van nieuwe kachels.

- Lees hier de brief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

- Lees hier de factsheet LFG van het RIVM (2013)

Rapportage meldingen 2015: Woongenot verziekt door milieuoverlast

Gezondheidsklachten 2015Veel mensen zien hun woongenot totaal verziekt door milieuoverlast, zo blijkt uit de vierde rapportage over de meldingen milieu en gezondheid. Laag frequent geluid, elektromagnetische straling en luchtvervuiling (80% door houtstook) zijn de meest genoemde bronnen die hiervan de oorzaak zijn.
De melders worden letterlijk ziek door de milieuoverlast, zij rapporteren een veelheid aan gezondheidsklachten. Laag frequent geluid veroorzaakt voornamelijk slecht slapen, vermoeidheid en stress. Dit zijn klachten die ook bij elektromagnetische straling veelvuldig worden genoemd. Bij luchtvervuiling zijn de belangrijkste klachten ademhalingsklachten, hoofdpijn en geïrriteerde ogen.
De melders kunnen in hun eigen huis niet ontsnappen aan de milieuoverlast, het dringt letterlijk hun woning binnen. Dit maakt de impact zeer groot en veel melders schrijven de wanhoop nabij te zijn. Bij hun pogingen om de milieuoverlast op te sporen en/of terug te dringen stuiten ze vaak op onbegrip, blijkt gedegen meting van de overlast moeilijk te krijgen en ontbreekt het aan wet- en regelgeving om bronnen aan te pakken.
De roep om erkenning van de problemen, goede meetmethoden voor persoonlijke situaties en wet- en regelgeving blijft daarom onverminderd staan!

Bekijk hier de Rapportage gezondheidsklachten door milieu 2015

Bekijk hier het actuele overzicht van meldingen

Eindrapport 2014: Totaalbeeld meldingen stemt somber

Juni 2015. ‘Het is een aanhoudende nachtmerrie, waaruit ontwaken vrijwel onmogelijk lijkt’. Een citaat dat de vele verhalen van melders over laagfrequent geluid krachtig samenvat. Ook in 2014, het derde jaar van melden van milieugerelateerde gezondheidsklachten, zien we dat het overgrote deel van deze meldingen over laagfrequent geluid gaat. 393 meldingen zijn er in 2014 gedaan, waarvan 302 over laagfrequent geluid. Overlast door luchtvervuiling, geur en een stijgend aantal meldingen over elektromagnetische straling, bepalen verder het beeld van de milieuklachten in 2014. De milieuoverlast veroorzaakt onder meer concentratieproblemen, slecht slapen, Milieuoverlast_2012-2014vermoeidheid en hoofdpijn. Het treft mensen in hun eigen huis, er is geen ontkomen aan, en dit veroorzaakt veel stress.

In enkele gevallen lukt het melders met aanhoudende inzet en bundeling van krachten om enige beweging te krijgen in de betrokken instanties, maar veel te vaak ontbreekt het nog aan herkenning en erkenning van de serieuze problemen. Niet zelden werd als ‘oplossing’ gesuggereerd dat men maar moet verhuizen, een klap in het gezicht van de betrokkenen.

De roep om wet- en regelgeving en goede methoden om (zelf) de overlast te meten blijft. Ook dit jaar sturen wij de rapportage naar GGD’en, Gezondheidsraad, ministeries en andere relevante (overheids)instanties met een indringend verzoek om stappen te nemen en de problemen op de agenda te zetten.

Bekijk hier de Rapportage gezondheidsklachten door milieu 2014

Bekijk hier het actuele overzicht van meldingen

Jaaroverzicht 2013: laagfrequent geluid en houtstook grootste boosdoeners

Augustus 2014. In 2013, het tweede jaar van registratie van milieugerelateerde gezondheidsklachten door Leefmilieu, hebben nog meer mensen onze  website weten te vinden. Het totaal aantal registraties in 2013 was 264 ten opzichte van 179 in 2012.

Het grootste gedeelte van de meldingen ging ook in 2013 over laagfrequent geluid en houtstook. Overlast door laagfrequent geluid geeft een breed scala aan gezondheidsklachten, waarbij slecht slapen, vermoeidheid en stress het meest genoemd worden. Kenmerkend voor deze problematiek is dat het individuen treft, dat  de mensen vaak hun totale  woongenot verliezen en zich in hun eigen huis niet meer veilig voelen wat betreft hun gezondheid. Dit is vaak ook het geval bij gezondheidsklachten als gevolg van houtstook.

Het ontbreken van erkenning voor deze problemen en het ontbreken van wetgeving en duidelijke meetmethoden, maakt dat de overlast vaak zeer moeilijk op te lossen is en de melders zich in de steek gelaten voelen. Het eindrapport over 2013 is dan ook naar de betrokken ministeries, de GGD ’s en Gezondheidsraad gestuurd om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor zowel de problematiek van laagfrequent geluid als van houtstook.

Ook de melders, die dat op prijs stelden, hebben het rapport ontvangen.

Bekijk hier de Rapportage gezondheidsklachten door milieu 2013

Bekijk hier het actuele overzicht van meldingen

Jaaroverzicht 2012: In eerste eindrapport springt laagfrequent geluid eruit.

Mei 2013. Het totaal aantal registraties in 2012 was 179. Het grootste gedeelte van de meldingen ging over geluid en 111 melders noemden specifiek laagfrequent geluid als milieufactor. Slecht slapen, vermoeidheid en stress waren de gezondheidsklachten die daarbij het meest gerapporteerd werden. Vanwege het grote aandeel klachten over laagfrequent geluid, heeft de vereniging Leefmilieu hierover een bijeenkomst georganiseerd op 23 november 2012.

De uitkomsten van deze bijeenkomst maken duidelijk dat de oorzaken van de overlast van laagfrequent geluid vaak onbekendheid zijn. Het is daarom belangrijk dat er een duidelijke meetprototocol voor laagfrequent geluid komt. Maar ook moet er in Nederland een instantie komen waar mensen hun gevoeligheid voor laagfrequent geluid kunnen laten vaststellen. Nu is een dergelijke meetlocatie alleen in Denemarken beschikbaar.

Veel gezondheidsprofessionals weten niet goed raad met meldingen van overlast door laagfrequent geluid. Dat is ook een belangrijk aandachtspunt, waardoor veel mensen nu van het kastje naar de muur gestuurd worden. Dit maakt mensen wanhopig en staat een snelle aanpak van hun probleem in de weg. Het eindrapport is naar de betrokken ministeries, de GGDs en naar alle melders gestuurd die daar prijs op stellen.

Bekijk hier de Rapportage gezondheidsklachten door milieu 2012

 

 

.

Onderwerpen: